Search

Relative pollen productivities of the major plant taxa of subtropical evergreen–deciduous mixed woodland in China

Jiang F, Xu Q, Zhang S, Li F, Zhang K, Wang M, Shen W, Sun Y & Zhou Z
Journal of Quaternary Science
35(4)
526-538
2020